Beroepscode en WGBO

Praktijk Atalanta volgt het reglement van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) . Voor informatie over wet- en regelgeving, waaronder beroepscode, Wet Op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO), Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Klachtenregeling zie de website van de LVVP. De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut (in te zien bij de verschillende behandelaren)

Effectmeting (Rom)

Als behandelaars zijn wij verplicht om bij aanvang en beëindiging van de behandeling klachtenlijsten af te nemen (ROM: Routine Outcome Measurement). Deze lijsten worden gebruikt om de behandeling te meten. Uw gegevens zullen hierbij geanonimiseerd worden.

Regeling bij vakantie en calamiteiten

Tijdens vakanties of bij een calamiteit kunt u indien nodig gezien worden door een collega. Hier worden individuele afspraken over gemaakt.

Klachten

Indien u een klacht heeft over uw behandeling en/of behandelaar kunt u dit bij ons melden tijdens de behandeling. Mocht de klacht niet op een voor u bevredigende wijze opgelost kunnen worden, dan kunt u zich wenden tot een collega binnen de praktijk om te bemiddelen.

Mocht u daar samen niet uitkomen dan kunt u zich wenden tot de LVVP.

Gegevens LVVP:
Klachtencommissie LVVP
t.a.v. mr. N. van den Burg
Postbus 13086
3507 LB Utrecht

https://www.lvvp.info/over-de-lvvp/lidmaatschap/klachtenregeling-voor-clienten

Psychotherapie

U kunt bij ons terecht voor verschillende vormen van psychotherapie.

Groepstherapie:

Groepstherapie is therapie in groepsverband van ongeveer 8 deelnemers

Partnerrelatietherapie

Kenmerkend voor deze vorm van therapie is dat partners samen in therapie zijn.

Trainingen

Wij geven verschillende trainingen.
Houd onze website in de gaten.